Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Rok Harrachů // Komentovaná procházka Vídní po stopách Harrachů

22. dubna 2023 00:00

cena neuvedena

Jazyk: čeština + němčina

Pořádají: Klub česko-slovenských turistů v Rakousku a spolek Slovanská Beseda za podpory Hotelu Pošta

Zastávky / Stationen:

12:30

Kostel Nejsvětějšího vykupitele, český kostel a související klášter, Rennweg 63, 1030 – kostel zakoupila Jednota sv. Metoděje jako spolek pečující ve Vídni o česky mluvící věřící v roce 1908, přičemž na koupi kostela přispěl podstatnou finanční částkou Jan Nepomuk hrabě Harrach.
Kirche des Allerheiligsten Erlösers, tschechische Kirche und angeschlossenes Kloster, Rennweg 63, 1030 – Die Kirche wurde im Jahr 1908 vom St. Method-Verein gekauft, der sich um die tschechisch sprachigen Gläubigen sorgt. Dabei steuerte Graf Johannes Nepomuk Harrach eine beträchtliche Summe bei.

14:15

Sraz a odchod z průchodu u Vulcano nebo Cafe Couture / Treffen und Fortführung des Stadtspaziergangs im Durchgang zwischen der Freyung und der Herrengasse – beim Vulcano oder Cafe Couture

Palác Harrach / Palais Harrach

Již v roce 1626 koupil domy stojící na místě pozdějšího paláce císařský hrabě Karel I. Linhart z Harrachu a nechal zde stavěl novou budovu, která přešla na další majitele a později vyhořela. Zpátky to koupil Ferdinand Bonaventura II. z Harrachu a započal se stavbou nového paláce. Narodil se zde i zemřel Jan Nepomuk hrabě Harrach. Potomkové Harrachů prodali palác, neboť rekonstrukce si vyžadovala veliké náklady. V současnosti je majitelem (stejně jako palác Kinsky) nadace Karla Wlascheka.
Palais Harrach
Bereits 1626 kaufte der Reichsgraf Karl I. Linhart von Harrach die an der Stelle des späteren Schlosses stehenden Häuser und ließ hier ein neues Gebäude errichten, das an die nächsten Besitzer überging und später ausbrannte. Ferdinand Bonaventura II. von Harrach kaufte es zurück und begann mit dem Bau eines neuen Palais`. Hier wurde Johannes Nepomuk Graf Harrach geboren und er starb auch hier. Die Nachkommen der Harrachs verkauften das Palais, dessen Renovierung große Kosten verursachte. Der derzeitige Eigentümer ist (genauso wie beim Palais Kinsky) die Karl Wlaschek-Stiftung.

Palác Kinsky / Palais Kinsky (Palais Daun-Kinsky)
Palác nechal postavit Johann Lucas von Hildebrandt pro polního maršála Wiricha Philippa Graf Dauna v letech 1713 až 1719, postupně měnil majitele až Johann Joseph Reichsgraf von Khevenhüller prodal palác v roce 1764 prezidentovi říšské dvorní rady, státníkovi, diplomatovi, rytíři Řádu zlatého rouna a průmyslníku Ferdinandu Bonaventurovi II., hraběti z Harrachu. V roce 1790 ho přenechal své dceři, hraběnce Marii Rosálii Alojzii, která se roku 1777 provdala za říšského dvorního radu knížete Josefa Arnošta Kinského z Vchynic a Tetova. V roce 1986 jej prodal František Oldřich princ Kinský.
Palais Kinsky (Palais Daun-Kinsky)
Das Palais ließ Johann Lucas von Hildebrandt für Feldmarschall Wirich Philipp Graf Daun in den Jahren 1713 bis 1719 errichten. Es wechselte der Reihe nach die Besitzer. Johann Joseph Reichsgraf von Khevenhüller verkaufte es im Jahr 1764 an Ferdinand Bonaventura II, Graf von Harrach, Präsident des Reichshofrates, Staatsmann, Diplomat, Ritter des Ordens des Goldenen Vlieses und Industrieller. Im Jahre 1790 überließ er das Palais seiner Tochter, der Gräfin Maria Rosalia Aloisia, die es im Jahre 1777 an den Reichshofrat Graf Josef Ernst Kinsky von Wchinitz und Tettau verkaufte. Im Jahre 1986 verkaufte es Franz Ulrich Prinz Kinsky.

Schottenkirche – skvělá barokní stavba, sloužila mnoha šlechtickým rodům z okolí. Nechyběli zde samozřejmě ani Harrachové. Někteří dokonce studovali na zdejším klášterním gymnáziu. Jan hrabě Harrach tu měl roku 1909 svůj vídeňský pohřeb.
Schottenkirche – ein großartiges barockes Bauwerk, diente vielen Adelsfamilien der Umgebung. Es fehlten hier selbstverständlich auch nicht die Harrachs. Einige studierten sogar am dortigen Klostergymnasium. Johann Graf Harrach hatte hier im Jahr 1909 sein Wiener Begräbnis.

Augustinerkirche – Kromě Hrobky srdcí (Herzgruft), což je pohřební komora, ve které je uloženo 54 uren obsahujících srdce zemřelých členů habsburské a habsbursko-lotrinské dynastie z období mezi lety 1618 a 1878 je v hrobce kostela pohřbeno v rodinní kryptě hrabat Harrachů v presbyteriu několik příslušníků rodu (nejvýznamnější z nich je arcibiskup pražský a kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu).
Augustinerkirche – Neben der Herzgruft, also der Grabkammer, in der die 54 Urnen mit den Herzen der verstorbenen Mitglieder der Dynastien Habsburg und Habsburg-Lothringen aus dem Zeitraum zwischen den Jahren 1618 bis 1878, wurden auch in der Kirchengruft, in der Familienkrypta der Grafen Harrach im Presbyterium einige Mitglieder des Geschlechts begraben (der bedeutendste von ihnen ist der Prager Erzbischof und Kardinal Ernst Adalbert von Harrach).

16:30
Hotel Pošta / Hotel Post
– Vysoce postavení členové spolku Slovanská Beseda hledali v 19. století vhodnou budovu v centru města, která by byla reprezentativním místem pro setkávání Čechů ve Vídni a místem, kde by našly útočiště významné české spolky. Prvním předsedou Slovanské Besedy byl Jan Nepomuk hrabě Harrach, který byl protektorem pro výstavbu „Českého domu“, který také finančně podpořil. Hotel byl využíván pro potřeby setkávání Čechů ve Vídni již před jeho zakoupením r. 1910. Tenkrát nesl jméno Český dům. Dodnes slouží svému účelu.
Hotel Post – Hochrangige Mitglieder des Vereins Slovanská Beseda suchten im 19. Jahrhundert ein geeignetes Gebäude im Zentrum der Stadt, das ein repräsentativer Ort für Zusammenkünfte der Tschechen in Wien sein sollte. Es sollte auch einen Ort darstellen, wo tschechische Vereine Zuflucht finden konnten. Der erste Vorsitzende der Slovanská Beseda war Johann Nepomuk Graf Harrach, der als Protektor für den Aufbau des „Tschechischen Hauses“ (Český dům) diesen auch finanziell unterstützte. Das Hotel wurde für die Zusammenkünfte der Tschechen in Wien bereits vor seinem Ankauf im Jahr 1910 genutzt. Damals trug es den Namen Tschechisches Haus. Es dient bis heute diesem Zweck.

Provází a odborný výklad: Dr. Jan Luštinec, emeritní ředitel Krkonošského muzea v Jilemnici a autor publikací o rodu Harrachů.
Führung: Dr. Jan Luštinec, vormaliger Direktor vom Riesengebirgs-Museum in Jilemnice und Autor von Publikationen über die Familie Harrach.

Akce se koná pod záštitou Jiřího Šitlera, velvyslance České republiky v Rakousku.
Die Veranstaltung findet unter der Schirmherrschaft von Jiří Šitler, Botschafter der Tschechischen Republik in Österreich statt.

Podrobnosti

Datum:
22. dubna 2023
Čas:
00:00
Cena:
cena neuvedena
Rubrika Akce:

Pořadatel

KČT / Klub československých turistů V Rakousku